< Späť

Príchod Antikrista


V dejinách kresťanstva sa často hovorilo o „Antikristovi“. Pred sto rokmi mnohí kresťania prijímali zjavenia o návrate Krista a zároveň varovanie pred Antikristom. Prečo príde?

Božou vôľou bolo čo najrýchlejšie vytvoriť základ pre prijatie Mesiáša. Ten pozostáva zo základu viery a substanciálneho základu a šíri sa od osobnej úrovne po svetovú. Mesiáš môže prísť po vytvorení tohto základu a následne zavŕšiť dielo spasenia. Naproti tomu sa Satan snaží využiť ľudí na vytvorenie takého základu, aby Mesiáš nemohol prísť. Ak však nie je možné zabrániť jeho príchodu, tak sa snaží o to, aby nemohol naplniť svoju mesiášsku úlohu. Preto Satan potrebuje základ pre zničenie viery a taktiež základ pre zničenie jednoty. Satan sa snaží vytvoriť tento základ na každej úrovni, aby takto mohol mariť Božiu vôľu. Nakoniec Satan posiela Antikrista, najúhlavnejšieho odporcu Mesiáša. V 20. storočí úlohu Antikrista stelesňoval národný socializmus, ktorého cieľom bolo zničenie mesiášskeho poslania na národnej úrovni a komunizmus založený na marxizme-leninizme. Kým Hitler bol protikladom Ježiša na Satanovej strane, Stalin bol protikladom pána Druhého príchodu.

Dá sa povedať, že obnovenie sa uskutočňuje po krokoch. Ako postupuje Boh, aby sa čo najviac ľudí dostalo na vyššiu úroveň? Boh využíva určitú nespokojnosť v srdciach ľudí. Stimuluje túžbu ľudského ducha po hľadaní niečoho vyššieho. Boh si za priekopníka vyberie nejakú centrálnu postavu, národ alebo náboženstvo, prostredníctvom ktorých môže viesť ľudstvo. Avšak duchovná elita musí taktiež zodpovedajúco reagovať na podnety zhora. Treba však zdôrazniť, že tieto duchovné elity nemusia predstavovať vzdelaných a mocných svojej doby. Môžu to byť aj nekonvenční myslitelia. Keď Bohom inšpirovaná túžba dosiahne svoj vrchol, Boh môže poslať centrálnu postavu s novým posolstvom. Takto je prostredie pripravené na pôsobenie Božej strany. Nanešťastie iba niektorí z pripravených ľudí či kruhov dosiahnu okamžite novú úroveň.

Veľký odporca v zásade bojuje proti všetkému, čo môže oslobodiť ľudstvo od duchovnej temnoty. Dôkladne pozoruje, ako Boh pripravuje túžbu ľudskej mysle na niečo nové. Krátko pred začatím Božej novej prozreteľnosti Satan pošle imitáciu vyvolenej postavy alebo imitáciu Božieho svetonázoru v podobe polopravdy. Takto je pôvodná myseľ zvedená na scestie a mnohí podľahnú klamlivej vízii. Zvyčajne nasleduje rozčarovanie, čím sa Satan snaží dosiahnuť to, aby už nikto nemal záujem o nebeskú víziu. Takto falošné predchádza autentickému. Následkom toho v ľuďoch opadne pocit intenzívneho očakávania. Pre porovnanie, ktokoľvek práve vypil niekoľko šálok instantnej kávy nebude mať z dôvodu presýtenia záujem o šálku vynikajúcej zrnkovej kávy. Takto bol Boží plán často už od začiatku odsúdený na zánik, pretože Satan, ktorý je v Biblii označovaný za „knieža tohto sveta“, je známy tým, že vždy používa zákernú taktiku.

Jedným z takýchto fenoménov bolo hnutie Hippies v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Mládež na Západe vo svojom hľadaní zmyslu života bola zrelá na niečo podstatne nové. Nanešťastie úprimná túžba po pravej láske a vnútornom mieri bola ľstivo nasmerovaná zlým smerom. Pod heslom „Make Love Not War“ - šírte lásku, nie vojnu - sa vytvorila sexuálna vlna, ktorá zmietla všetky spoločenské normy. Mierové hnutie, ktoré sa objavilo približne v rovnakom čase, bolo charakterizované postojom odovzdania sa sovietskej expanzii a ochotou obetovať slobodu pre holé prežitie. „Radšej červení ako mŕtvi“ bolo mottom rôznych pochodov. Krásne slovo „sloboda“ bolo použité ako lákadlo podobne ako pokušenie v rajskej záhrade, keď výhľad bol zatienený objektom, ktorý bol na pohľad lákavý. Iným klamom bola tisícročná ríša propagovaná nacistami. Tisícročná ríša je spomínaná v Zjavení Jána (Apokalypsa) a mala by vzniknúť po návrate Mesiáša. Komunizmus chcel vytvoriť „nového človeka“ a „svetový mier“. To bolo Božím plánom pre tretie tisícročie, ktorý satanská prozreteľnosť v predstihu odkopírovala a zdeformovala.


Otázky, komentár: info@boziprincip.sk