< Spät


Posledné dni

Od pádu človeka sa Boh už niekoľkokrát pokúsil zavŕšiť svoju prozreteľnosť, aby ukončil hriešny svet a obnovil pôvodný dobrý svet. Ani v jednom prípade však ľudia nenaplnili svoj diel zodpovednosti, a tým Božiu Vôľu úplne zmarili. Preto sa dispenzácia Posledných dní niekoľkokrát opakovala. Hlbšie štúdium Biblie to môže potvrdiť.


3. časť

3.1 VÝZNAM POSLEDNÝCH DNÍ

V dôsledku Pádu sa tri veľké požehnania, ktoré Boh našim prvým predkom udelil, nenaplnili na základe Božej lásky a Princípu, ale neprincípovým spôsobom pod vplyvom Satana. Dejiny ľudstva sú od tej doby dejinami Božej prozreteľnosti obnovenia. Napriek zlému začiatku sa musí svet premeniť na svet, kde vládne dobro a kde sa v centre s Bohom naplnia tri veľké požehnania. V tejto dobe premeny prichádza Mesiáš.
Práve Posledné dni sú obdobím, kedy sa zlý svet pod satanskou nadvládou premení na ideálny svet pod Božou vládou. Preto to nebudú dni strachu, v ktorých by mal byť celý svet zničený pohromami, ako veria mnohí kresťania. V skutočnosti to budú dni radosti, kedy sa naplnia vrúcne nádeje ľudstva, túžba všetkých vekov.
Od pádu človeka sa Boh už niekoľkokrát pokúsil zavŕšiť svoju prozreteľnosť, aby ukončil hriešny svet a obnovil pôvodný dobrý svet. Ani v jednom prípade však ľudia nenaplnili svoj diel zodpovednosti, a tým Božiu Vôľu úplne zmarili. Preto sa dispenzácia Posledných dní niekoľkokrát opakovala. Hlbšie štúdium Biblie to môže potvrdiť.


3.1.1 NOEMOVA DOBA

Boh Noemovi povedal: „Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná ľudského násilia. Zrovnám ich so zemou.“ Potopou chcel raz a navždy očistiť hriešne dejiny, ktoré podľa Biblie trvali 1600 rokov. Na konci tohto obdobia chcel Boh pozdvihnúť Noemovu rodinu, ktorá uctievala len Jeho, a na základe jej viery vzkriesiť svet Božej zvrchovanosti. Preto môžeme Noemovu dobu považovať za Posledné dni. Keď však Noemov druhorodený syn Chám spáchal hriešny skutok, nemohla Noemova rodina, zastupujúca celé ľudstvo, naplniť svoj diel zodpovednosti a Božia Vôľa bola zmarená.


3.1.2 JEŽIŠOVA DOBA

Boh predurčil splnenie svojej Vôle; preto je cieľ prozreteľnosti obnovenia nemenný a bude celkom určite naplnený. Keď sa teda prozreteľnosť obnovenia prostredníctvom Noema neuskutočnila, Boh povolal ďalších prorokov, aby znovu pripravili základ viery. Na tomto základe poslal Ježiša, aby porazil satanskú nadvládu, ktorá držala tento svet v otroctve, a ustanovil ideálny svet v centre s Bohom. Ježišova doba bola teda tiež dobou Posledných dní. Preto Ježiš povedal, že prišiel, aby priniesol súd, a Malachiáš o jeho príchode prorokoval:

Hľa, prichádza ten deň horiaci ako pec; a všetci opovážlivci a všetci, ktorí páchajú svojvoľnosti, sa stanú strniskom...nezostane po nich koreň ani vetva.  – Mal 1:4

Ježiš prišiel obnoviť pôvodný ideálny svet. Keď však v neho izraelský národ neuveril, ľudský diel zodpovednosti ostal nenaplnený. Znamenalo to, že sa doba pre naplnenie Božej Vôle musela odložiť až do druhého príchodu Krista.


3.1.3 DOBA DRUHÉHO PRÍCHODU KRISTA

Keď neviera vyvoleného národa prinútila Ježiša ísť cestou kríža, mohol uskutočniť len duchovné spasenie. Ježiš sa teda musí vrátiť. Doba druhého príchodu je preto súčasne dobou Posledných dní.


3.2 BIBLICKÉ VERŠE OPISUJÚCE ZNAMENIA POSLEDNÝCH DNÍ

Mnohí kresťania veria, že v Posledných dňoch dôjde k prírodným katastrofám a drastickým zmenám, ktoré si dnešný človek nevie ani predstaviť, ako o tom doslova píše Biblia. Keby však chápali dejiny ľudstva ako dejiny Božej prozreteľnosti, ktorými sa svet obnovuje do pôvodného stavu, potom by vedeli, že znamenia prorokované v Biblii sa neuskutočnia doslovne. Preštudujme teda, čo v skutočnosti symbolizujú proroctvá:


3.2.1 ZNIČENIE NEBA A ZEME A VYTVORENIE NOVÉHO NEBA A ZEME

Je napísané, že v Noemovej dobe sa Boh rozhodol zničiť zem,  napriek tomu svet zničený nebol. Všemocný Boh by sa nikdy neuspokojil s tým, keby stvoril svet taký krehký, že by mohol kvôli Satanovi zaniknúť. Aký je teda význam proroctva o zničení zeme v Posledných dňoch?

...keď sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari?! Podľa Jeho zasľúbenia očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva.  ─ 2 P 3:12-13

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.  ─ Zjav 21:1, pozri Iz 66:22

Zničiť národ znamená zvrhnúť jeho vládu, kým vybudovať nový národ znamená ustanoviť novú vládu. Podobne proroctvo, že nebo a zem budú zničené, znamená, že nadvláda Satana bude zvrhnutá. Vytvoriť nové nebo a novú zem znamená obnoviť nebo a zem pod Božou vládou, ktorú založí Kristus.


3.2.2 NEBO A ZEM SÚDENÉ OHŇOM

Aký význam má proroctvo, že v Posledných dňoch sa nebesá rozplynú v ohni a živly roztopia v požiari? Malachiáš, ktorý prorokoval Ježišov príchod, hovoril o dni súdu ohňom. Ohen tu predstavuje spôsob súdu a Ježiš prišiel na svet, aby tento súd priniesol, ako sám povedal:

Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel.  - L 12:49

Neexistuje však žiadny záznam, že by v svojej dobe Ježiš súdil svet skutočným ohňom. Verše, ktoré sa týkajú ohňa, teda musia byť symbolické. Tento súd ohňom predstavuje súd Božím slovom. Pozrime sa na niektoré biblické príklady, ktoré hovoria o súde Slovom:

Nie je moje slovo ako oheň, hovorí Hospodin?  - Jer 23:29

Kto pohŕda mnou a neprijíma moje slová, má svojho sudcu: slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť v posledný deň.  - J 12:48

Kto počúva moje slovo a verí Tomu, kto ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.  - J 5:24

Z toho vyplýva, že súd ohňom, ktorý priniesol Ježiš, je súd Slovom. Z akého dôvodu Ježiš súdi Slovom? Ľudia sú stvorení prostredníctvom Slova. Podľa ideál stvorenia mali prví predkovia ľudstva naplniť účel Slova tým, že sami ho stelesnia. Prví predkovia však Božie Slovo nezachovali a padli. Od tej doby sa Boh snaží naplniť účel stvorení tak, že padlých ľudí znovustvorí cez Slovo. Ježiš Slovo úplne stelesnil. Ako stelesnenie Slova cítil zármutok nad tým, že izraelský národ neprijal životodarne slová, ktoré hlásal.


3.2.3 MŔTVI BUDÚ VSTÁVAŤ Z HROBOV

V Biblii je napísané, že v Posledných dňoch budú mŕtvi vstávať zo svojich hrobov:

Lebo keď zazneje povel a hlas archanjela a Božia trúba ... najprv vstanú tí, čo umreli v Kristu.  – 1 Te 4:16

Význam tohto proroctva môžeme pochopiť, ak sa pozrieme na podobnú udalosť, keď v dobe Ježišovej smrti mŕtvi vstávali zo svojich hrobov:

Hroby sa otvárali, mnohé telá zosnulých svätých boli vzkriesené, vyšli z hrobov a po Jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým.  – Mt 27:52-53

Tento verš neznamená, že rozložené telá svätých skutočne vstali z hrobov. Keby svätí skutočne vstali z hrobov vo svojich fyzických telách a zjavili sa mnohým ľuďom v Jeruzaleme, určite by im svedčili o Ježišovi, pretože by už vedeli, že je Mesiáš. Kto z obyvateľov Jeruzalema by neveril v ukrižovaného Ježiša, keby počul takéto svedectvo? Navyše, keby svätí skutočne vstali z hrobov v tele, potom by ich skutky boli určite zaznamenané v Biblii. Žiadny taký záznam tam však nenájdeme.
Čo teda znamená, keď sa v Písme svätom hovorí, že telá svätých vstali zo svojich hrobov? Tento záznam urobili ľudia, ktorí videli, ako boli duchovia zosnulých svätých duchovne vzkriesení a objavili sa na zemi. Je to veľmi podobné situácii, keď sa Mojžiš a Eliáš, ako duchovia, krátko zjavili Ježišovi na hore Premenenia. Čo symbolizuje hrob? Oblasť duchovného sveta, kde prebývajú duchovia Starého zákona, sa pri pohľade z raja, ktorú otvoril Ježiš, javí ako temné miesto. Preto sa prirovnáva k hrobu.


3.2.4 ĽUDIA ŽIJÚCI NA ZEMI BUDÚ UCHVÁTENÍ V OBLAKOCH HORE

...potom, ktorí zostaneme nažive, spolu s nimi budeme uchvá tení v oblakoch do vzduchu naproti Pánovi a tak stále s Pánom budeme.  – 1 Tes 4:17

Oblaky, zmienené v tomto verši sa nevzťahujú na oblohu nad nami. V biblii je zem často symbolom pre padlý svet pod nadvládou zlej moci, kým nebo je symbolom pre bezhriešny svet. Všadeprítomný Boh istotne prebýva všade na zemi, a predsa sa modlíme: Otče náš, ktorý si v nebesiach... Aj keď sa Ježiš narodil na zemi, hovoríme o ňom, že je ten, kto zostúpil z neba. Stretnutie v oblakoch teda znamená, že svätí príjmu Pána vo svete dobrej vlády.


3.2.5 SLNKO SA ZATMIE, MESIAC STRATÍ SVOJU ŽIARU A HVIEZDY BUDÚ PADAŤ Z NEBA

Ježiš povedal, že v Posledných dňoch zatmie sa slnce, mesiac nevydá svetla, hviezdy budú padať z neba. Ako máme rozumieť tomuto veršu? Je napísané, že Jozef, jedenásty z dvanástich Jákobových synov, mal sen:

A mal ešte iný sen a prezradil ho svojmu otcovi a svojim bratom. A rozprával: „Hľa, zasa som mal sen! Pozrite, slnko, mesiac a jedenásť hviezd klaňalo sa predo mnou!“ Toto rozprával svojmu otcovi a svojim bratom. Avšak jeho otec robil mu výčitky a vravel mu: „Čože je to za sen, čo si mal? Hádam ja, tvoja matka a tvoji bratia prídeme a budeme sa ti klaňať až po zem?“  - Gen 37:9-10

Keď sa Jozef stal neskôr správcom Egypta, jeho rodičia i bratia sa pred ním poklonili, ako predpovedal sen. V jeho sne slnko a mesiac symbolizovali rodičov, kým hviezdy symbolizovali ich deti. Ako bude vysvetlené neskôr, Ježiš a Duch svätý sú pravými rodičmi, ktorí prišli dať ľudstvu znovuzrodenie miesto Adama a Evy. Preto v uvedenom proroctve slnko a mesiac predstavujú Ježiša a Ducha svätého, kým hviezdy predstavujú oddaných veriacich, ktorí sú ich deťmi. Slnečné svetlo tu znamená svetlo Ježišových slov a mesačné svetlo znamená svetlo Ducha Svätého. Výrok, že slnko sa zatmie a mesiac stratí svoju žiaru, znamená, že svoju žiaru stratí Nový zákon. Ako môže vôbec pravda zjavené v Novom zákone stratiť svoju žiaru? Pravda Starého zákona bolo zatienené vo chvíli, keď prišli Ježiš a Duch Svätý a dali nám novú pravdu. Podobne, keď sa Kristus vráti a prinesie novú pravdu, slovo, ktoré nám dal pri prvom príchode, stratí svoju žiaru. S príchodom nového veku sa skončí obdobie starej pravdy.
Proroctvo, že hviezdy budú padať z neba znamená, že veľa verných kresťanov urobí chybný krok. V Ježišovej dobe tú žili všetci vodcovia židovského národa po príchode Mesiáša, ale keď Ježiša ako Mesiáša nerozpoznali a postavili sa proti nemu, prepadli skaze. Podobne kresťania sa môžu dopustiť rovnakého omylu a padnúť. Ježiš sa pýtal:

Ale keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi?  - L 18:8

Pri inej príležitosti prehlásil, že zbožným veriacim povie:

Nikdy som vás neznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!  - Mt 7:23

Ježiš takto varoval kresťanov, pretože predvídal, že v neho pri jeho druhom príchode neuveria a prehrešia sa proti nemu!


4. časť

POSLEDNÉ DNI A SÚČASNOST

Keď Ježiš hovoril s Petrom o jeho osude, Peter sa opýtal na Jánovu budúcnosť. Ježiš odpovedal:

Ak ho chcem ponechať, dokiaľ neprídem, čo ťa do toho? Ty ma nasleduj!  - J 21:22

Keď ho učeníci počuli, mysleli si, že sa Ježiš vráti ešte za Jánovho života. Okrem toho Ježiš učeníkom povedal:

Veru hovorím vám, že sú niektorí medzi tými, čo tu stoja, ktorí neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia, že Syn človeka prichádza vo svojom kráľovstve.  - Mt 16:28

Od tej doby teda učeníci a mnohí kresťania na základe týchto výrokov verili, že sa Ježiš vráti za ich života. Neustále ich prenasledoval naliehavý pocit, že Posledné dni sú nablízku. Je to preto, že nepochopili základný význam Posledných dní. Keď budeme skúmať rôzne udalosti našej doby, môžeme usúdiť, že Posledné dni sú v skutočnosti dnes. Z týchto udalostí môžeme vypozorovať, že dochádza k obnoveniu troch požehnaní, ktoré Boh chcel obnoviť. Ako povedal Ježiš:

Od figovníka učte sa podobenstvu: keď mu ratolesť mladne a lístie pučí, viete, že je leto blízko. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi.  – Mt 24:32-33


4.1 ZNAKY OBNOVOVANIA PRVÉHO POŽEHNANIA

Prvé požehnanie, ktoré dal Boh Adamovi a Eve, znamenalo dokonalosť individuálneho charakteru. V dnešnom svete sa vyskytujú rôzne javy, ktoré naznačujú, že Božia prozreteľnosť obnovenia ľudí do sa blíži k svojmu vyvrcholeniu.
Po prvé, môžeme pozorovať, že sa obnovuje duchovná vnímavosť ľudí. Vysvetlili sme už, že keď človek dosiahne dokonalosť, úplne sa zjednotí s Bohom v srdci a s druhými ľuďmi dokáže vytvárať pravé vzťahy. Adam a Eva, aj keď ešte neboli dokonalí, boli schopní komunikovať s Bohom. Keď padli, spôsobili, že aj ich potomkovia upadli do nevedomosti o Bohu a neboli schopní Ho vnímať. Preto v Posledných dňoch mnohí oddaní veriaci získajú schopnosť komunikovať s Bohom, ako bolo prorokované v Biblii:

V Posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci budú snívať sny.  – Sk 2:17

Keď pozorujeme množstvo duchovných javov odohrávajúcich sa všade okolo nás, môžeme jasne vidieť, že súčasnosť je skutočne dobou Posledných dní. Vstupujeme do veku, keď môžeme dosiahnuť individuálnu dokonalosť a obnoviť prvé požehnanie.
Druhým znakom toho, že sa v súčastnej dobe obnovuje prvé požehnanie, je historický trend, ktorý vedie k znovunadobudnutiu slobody pôvodnej mysle. Kvôli Pádu bola naša pôvodná myseľ spútaná satanskou nadvládou a ľudia stratili možnosť slobodne predstupovať pred Boha. Silná túžba po získaní pravej slobody vrcholí v súčasnej dobe, keď ľudia bojujú za slobodu aj za cenu vlastného života. To svedčí o tom, že teraz vstupujeme do nového veku, v ktorom môžeme dosiahnuť individuálnu dokonalosť.
Tretím znakom toho, že dochádza k obnoveniu prvého požehnania, je obnovovanie pravej hodnoty človeka. Z horizontálneho pohľadu majú všetci ľudia rovnakú hodnotu, to však nevystihuje ich pravú hodnotu. Z vertikálneho pohľadu neba má každý jedinec tú najvzácnejšiu kozmickú hodnotu. V súčasnej dobe, keď prekvitajú demokratické ideály, ľudia presadzujú zrovnoprávnenie otrokov, slobodu utláčaných rasových menšín a nezávislosť malých a slabých národov. Obhajujú aj ľudské práva, rovnoprávnosť pohlaví a všetkých ľudí. Viac ako kedykoľvek predtým ľudia horlivo vyzdvihujú hodnotu jedinca vo vzťahu k jeho pôvodnej hodnote. To dokazuje, že sme vstúpili na prah Posledných dní, keď padlí ľudia môžu obnoviť prvé Božie požehnanie.
Štvrtým znakom toho, že sa v súčasnej dobe obnovuje prvé požehnanie, je obnovovanie pôvodnej pravej lásky v padlých ľuďoch. Svet, v ktorom sa uskutoční Boží ideál, sa bude podobať dokonalému jedincovi. Každý človek je v takom svete zjednotený s Bohom a na tomto základe ľudia môžu prirodzene žiť v harmonických vzťahoch. Ľudia môžu dosiahnuť súdržnosť a porozumenie len vtedy, ak sa spoja v Božej láske. Kvôli Pádu sa puto lásky medzi Bohom a ľuďmi pretrhlo a to spôsobilo pretrhnutie vzťahov lásky medzi ľuďmi navzájom. V dôsledku toho sa dejiny ľudstva stali dejinami ustavičných konfliktov. Dnes sa však šíri filozofia univerzálnej lásky a ľudia stále viac hľadajú pravú lásku. To je ďalším dôkazom toho, že dnes stojíme na prahu Posledných dní, kedy môžeme obnoviť prvé Božie požehnanie a dosiahnuť dokonalosť charakteru, ktorá je založená na Božej láske.


4.2 ZNAKY OBNOVOVANIA DRUHÉHO POŽEHNANIA

Adam a Eva mali dosiahnuť pravé rodičovstvo, dať život deťom, dobre ich vychovať a vytvoriť tak rodinu, spoločnosť a svet, v ktorom vládne dobro. Adam a Eva však padli, stali sa zlými rodičmi a dali život zlým deťom; ich potomkovia vytvorili svet týraný zlom. Od tej doby Boh riadi dvojakú prozreteľnosť, vnútornú a vonkajšiu, aby obnovil vládu dobra.
Boh posielal prorokov a svätých, aby založili náboženstvá. Tie sa potom snažia prostredníctvom pôvodnej mysle rozvinúť mysle ľudí, ktorí sa snažia o dobro. Týmto spôsobom Boh na základe náboženstiev vytvára kultúrne oblasti. Aj keď sa v dejinách objavilo mnoho kultúrnych oblastí, postupom času väčšina z nich splynula s inými alebo boli nimi pohltené. V súčasnosti sledujeme jasnú tendenciu, smerujúcu k vytváraniu jednej celosvetovej kultúry. S rozvojom tohto trendu sa všetky rasy a národy stále viac zbližujú a stoja vedľa seba ako bratia a sestry v láske a pod vedením Krista, čím obnovujú druhé Božie požehnanie.
Ďalej preštudujme, ako sa rozvíjali dejiny vzostupov a pádov národov smerom k cieľu, ktorým je obnovenie vlády dobra, a ako nás viedli do Posledných dní. Ak nepoznáme Božiu prozreteľnosť, môžeme sa mylne domnievať, že príčinou bojov a vojen sú len strety záujmov a zápasy medzi ideológiami. Ľudstvo trpelo celé hriešne dejiny od chvíle, keď prví predkovia ľudstva padli do otroctva Satana. Pokiaľ však Boží účel stvorenia ostáva stále rovnaký, cieľom dejín musí byť prerušenie našich zväzkov so Satanom a obnovenie zvrchovanosť dobra. Keby v padlom svete neexistovali vojny a rozpory, potom by navždy pokračovala vláda zla a svet by sa nikdy nemohol obnoviť. Preto Boh postupne pracuje na svojej prozreteľnosti tak, aby obnovil nebeskú vládu. Do padlého sveta posiela prorokov a svätých, aby zakladali náboženstvá a pozdvihli morálnu úroveň ľudí. Ustanovuje vlády s vyšším kritériom dobra, ktoré sa dokážu postaviť proti režimom s nižším kritériom dobra a zničiť ich. Preto sú konflikty a vojny pre naplnenie prozreteľnosti obnovenia nevyhnutné.
Ak zhrnieme uvedené poznatky, z ktorých mnohé budú vysvetlené dôkladnejšie v druhej časti tejto knihy, môžeme povedať, že dejiny ľudstva sa rozvíjali v priebehu prozreteľnosti obnovenia odškodnením. Aj keď existovali obdobia, keď sa zdalo, že zlo prevláda, relatívne zlé spoločenské a politické sily nakoniec upadli a boli pohltené silami, ktoré boli bližšie k Bohu. Vojny, ktoré určujú vzostup a pád národov, sú teda nevyhnutné v priebehu prozreteľnosti znovunastolenia vlády dobra.
V Biblii napríklad čítame, že Boh nariadil Izraelitom, aby zničili sedem kanaánskych kmeňov. Keď Saul Boha neposlúchol a ponechal niektorých z Amálekových ľudí aj s ich dobytkom nažive, Boh ho prísne potrestal. Kým v tomto prípade Boh prikázal Izraelitom zničiť pohanov, v inom prípade, keď sa Izraeliti severného kráľovstva obrátili na zlú cestu, vydal ich do rúk Asýrčanov. Mali by sme pochopiť, že jediným Božím zámerom na pozadí týchto situácií bolo odstrániť vládu zla a obnoviť zvrchovanosť dobra. Boje medzi jedincami v rámci jednej dobrej vlády na Božej strane sú teda zlé, pretože môžu túto vládu oslabiť, alebo dokonca spôsobiť jej rozklad. Na druhej strane vojny, ktoré vedie dobrá vláda, aby zničila zlú vládu, sú dobré, lebo podporujú naplnenie prozreteľnosti obnovenia.
Prozreteľnosť, v ktorej sa ľudia majú opäť vrátiť k Bohu, začala osamelými jedincami povolanými Bohom. Boží základ sa postupne rozširoval na rodiny, spoločnosti a národy a dnes dosiahol svetovú úroveň. Prozreteľnosť pre oddelenie zla začala v kmeňovej spoločnosti a pokračovala ďalšími štádiami politického a spoločenského rozvoja: feudalizmom, monarchiou a teraz demokraciou.
Inými slovami, aj keď padlé dejiny ľudstva začali pod nadvládou Satana, Božia prozreteľnosť spôsobuje postupnú premenu srdca ľudí a povzbudzuje ich pôvodnú povahu, ktorá prostredníctvom náboženstva, filozofie a etiky hľadá dobro. Táto vnútorná inšpirácia povzbudzovala skupiny ľudí hľadajúcich spravodlivé zákony, ktoré by ich oddelili od prevládajúceho zla. Proces oddeľovania potom vyvrcholil vznikom dvoch znepriatelených táborov na celosvetovej úrovni. Tieto dva politické systémy s protichodnými účelmi v žiadnom prípade nemôžu existovať spoločne v mierovom spolužití. Na konci tohto konfliktu navždy zanikne zla nadvláda a bude znovu ustanovená nebeská zvrchovanosť.
Doba, v ktorej sa dobrá a zlá vláda stretnú, je dobou Posledných dní. Všetci ľudia budú v tom čase vystavení veľkému ideologickému zmätku, podobne ako mu boli vystavení prví predkovia ľudstva v okamihu pokušenia, keď nevedeli, koho majú poslúchnuť a kto má riadiť ich konanie.
Prúd ľudských dejín, v ktorom sa postupne oddeľuje dobro od zla, môžeme prirovnať ku kalnej vode. Keď kalná voda tečie pomaly, bahno klesá ku dnu, kým čistá voda vystupuje na povrch, pokým sa voda a bahno úplne neoddelia. Podobné je to s dejinami ľudstva: ako čas plynie, vláda zla pomaly padá do záhuby, kým vláda dobra postupne stúpa na ceste prosperity. Keď sa na konci dejín tieto dve vlády stretnú, dobrá vláda ostane naveky ako večné Božie kráľovstvo, kým zlá vláda zanikne vo večnej temnote.
V priebehu prozreteľnosti obnovenia sa niekoľkokrát vyskytli Posledné dni, v ktorých sa vlády dobra a zla stretli. Ako už bolo predtým uvedené, Noemova a Ježišova doba boli tiež dobou Posledných dní. Preto boli zároveň dobou, v ktorej sa stretli tieto dve vlády. Pretože ľudia nesplnili svoj diel zodpovednosti, Božie úsilie zničiť zlú vládu bolo zmarené a Boh musel znovu začať prozreteľnosť oddeľovania dobra od zla. Kurz prozreteľnosti postupuje po špirále smerom k naplneniu účelu stvorenia, zatiaľ čo udalosti sa pravidelne opakujú v cykloch. Preto sa dejiny opakovali a vytvárali podobné obdobia.


4.3 ZNAKY OBNOVOVANIA TRETIEHO POŽEHNANIA

Adam a Eva mali po dosiahnutí dokonalosti naplniť tretie požehnanie a získať vládu nad fyzickým svetom. Vláda nad fyzickým svetom má dva aspekty: vnútorný a vonkajší. Vnútorná vláda znamená vládu srdca. Človek, ktorý dosiahne dokonalosť a úplný súlad s Bohom v srdci, zažíva Božie srdce ako svoje vlastné. Dokáže milovať stvorenie rovnakou láskou, aká vyžaruje z Božieho srdca, a ocení jeho krásu s rovnakým potešením ako Boh. To je vláda srdca! Keď však ľudia padli a už nedokázali zažívať Božie srdce, nedokázali ani k stvoreniu pristupovať s rovnakou láskou, aká vychádza z Božieho srdca. V súčasnej dobe sa objavujú známky toho, že ľudia znovu získavajú schopnosť vlády srdca nad stvorením.
Vonkajšia vláda znamená správne vládnuť stvoreniu pomocou vedy a techniky. Keby naši prví predkovia dosiahli dokonalosť, získali vnútornú vládu nad stvorením a dokázali ho milovať rovnakou láskou ako Boh, potom by sa ich citlivosť na duchovnú dimenziu stvorenia rozvinula na najvyššiu úroveň. To by podnietilo rýchly rozvoj vedy a poskytlo ľuďom vonkajšiu vládu nad všetkými vecami vo fyzickom svete. Ľudstvo by už dávno dosiahlo hviezdy a využívalo by celý potenciál univerza. Ekonomický rozvoj by postupoval súčasne s rozvojom vedy a techniky a vytvoril by pohodlné a príjemné životné prostredie.
Kvôli Pádu však duchovná vnímavosť ľudí ochabla a ľudia stratili vládu nad fyzickým svetom. Ich duchovná citlivosť otupela. Následkom toho stratili aj vonkajšiu vládu nad fyzickým svetom. Prostredníctvom Božej prozreteľnosti obnovenia sa duchovná vnímavosť ľudí zvyšuje a obnovuje sa ich vnútorná vláda nad stvorením. V dôsledku toho sa obnovuje aj vonkajšia vláda, a to vedie k veľkému rozvoju súčasnej vedy. Dnešný človek vybudoval vďaka ekonomickému rozvoju, ktorý doprevádzal vedecký pokrok, neobyčajne pohodlné a príjemné životné prostredie a tak obnovujú vládu nad univerzom a blížia sa ku znovuustanoveniu tretieho požehnania.
Stručne povedané, svetové kultúrne oblasti splývajú do jednej celosvetovej kultúry, založenej na jednom náboženstve. Národy súčasne spejú k vytvoreniu jedného orgánu pre medzinárodné riadenie, počínajúc Ligou národov až  ku dnešným Spojeným národom. Ľudia dnes premýšľajú o jednej svetovej vláde. V oblasti ekonomiky svet speje k vytvoreniu jedného medzinárodného trhu. Pomocou vysoko rozvinutej dopravnej a komunikačnej techniky prekonávame čas s priestor. Ľudia dnes môžu cestovať a komunikovať medzi sebou, akoby žili v jednej dedine. Ľudia všetkých rás, z Východu a Západu, sa môžu stretávať tak ľahko, akoby boli členmi jednej veľkej rodiny. Obyvatelia všetkých kontinentov prekračujú oceány a hľadajú priateľstvo a bratskú lásku. Avšak rodina môže byť vytvorená len vtedy, ak je v nej prítomný otec a matka; len tak sa môže objaviť pravá súrodenecká láska. Len keď sa vráti Kristus ako rodič ľudstva, spoja sa všetci ľudia do jednej veľkej rodiny a budú žiť harmonicky v celosvetovej dedine.
Keď sledujeme tieto udalosti, poznávame, že súčasnosť je skutočne obdobím Posledných dní. Ostáva ešte jeden posledný dar, ktorý dejiny musia dať ľudstvu: kozmické učenie, ktoré spojí všetkých obyvateľov celosvetovej dediny prostredníctvom lásky a vedenia jedných rodičov.


5. časť

POSLEDNÉ DNI A NOVÁ PRAVDA A NÁŠ POSTOJ

5.1 POSLEDNÉ DNI A NOVÁ PRAVDA

Pravdu môžeme rozdeliť na dva druhy: vnútorná pravda, ktorú nás učí náboženstvo, nám pomáha odstrániť vnútornú nevedomosť, a vonkajšia pravda, ktorú získavame prostredníctvom vedy, nám pomáha odstrániť nevedomosť vonkajšiu. Podobne rozlišujeme dva aspekty intelektu: vnútorný intelekt, prebudený vnútornou pravdou, a vonkajší intelekt, prebudený vonkajšou pravdou. Náboženstvo sa vyvíja súčasne s tým, ako vnútorný intelekt hľadá vnútornú pravdu, kým veda súčasne s tým, ako vonkajší intelekt hľadá vonkajšiu pravdu.
Duch v tomto kontexte označuje nebeskú inšpiráciu. Poznávanie duchovnej reality začína v okamžiku, keď ju začneme vnímať pomocou piatich zmyslov duchovného ja. Tieto vnemy rozochvievajú päť fyzických zmyslov a môžeme ich pociťovať fyziologicky. Na druhej strane, poznávanie pravdy vychádza zo znalostí získaných z fyzického sveta, ktoré priamo vnímame našimi fyzickými zmyslovými orgánmi. K poznávaniu teda dochádza ako duchovne, tak i fyzicky. Boh pomáha nevedomým ľuďom pozdvihnúť ich duchovnú vnímavosť a osvietiť ich intelekt prostredníctvom ducha a pravdy. Počas dejín sa duchovná a intelektuálna úroveň ľudí postupne dvíhali na základe výhod daných dobou a prozreteľnosťou obnovenia. Preto sa zvyšovala kvalita duchovných zážitkov a prehlbovala sa úroveň náboženského aj vedeckého poznania.
Duch a pravda sú jedinečné, večné a nemenné. Stupeň a rozsah ich učenia a výrazové prostriedky sa však menia s dobou podľa toho, ako sa ľudstvo obnovuje zo stavu úplnej nevedomosti. Napríklad v období pred Starým zákonom, keď ľudia ešte neboli osvietení, ich Boh žiadal, aby prinášali obete. Postupom času sa duchovná vnímavosť a intelekt ľudí pozdvihli na úroveň, na ktorej im Boh mohol dať v Mojžišovej dobe Zákon a v Ježišovej dobe Evanjelium. Túžba dnešného, vedecky založeného človeka po pravde nemôže byť uspokojená vyjadrením pravdy, ktoré ma obmedzený rozsah a je zahalené v symboloch a podobenstvách, určených pre poučenie ľudí skoršej doby. Ak má byť moderný intelektuálne založený človek osvietený pravdou, musí sa objaviť iná učebnica, ktorá bude mať dokonalejší obsah s racionálnejším vysvetlením. Nazývame ju novou pravdou. Táto pravda musí byť schopná zmieriť vedu a náboženstvo a priviesť ich ku vzájomnej spolupráci pri odstraňovaní ľudskej nevedomosti.
Pozrime sa na niektoré ďalšie dôvody, prečo sa musí objaviť nové vyjadrenie pravdy. Ako bolo uvedené, Biblia nie je pravdou samotnou, ale je skôr učebnicou, ktorá o pravde učí. Podáva dôležité časti pravdy v symboloch a podobenstvách. Pretože tieto symboly a podobenstvá je možné vysvetliť rôznymi spôsobmi, objavilo sa medzi veriacimi mnoho rozdielnych názorov, ktoré ich rozdelili do početných denominácií. Prvotná príčina rozdelenia na denominácie teda nespočíva v ľuďoch, ale v charaktere Biblie. Spor medzi denomináciami sa bude len viac prehlbovať, kým sa neobjaví nová pravda, ktorá objasní symboly a podobenstvá. Preto Ježiš prisľúbil, že nám v Posledných dňoch dá nové Slovo pravdy:

Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, keď už nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi.  − J 16:25

Kvôli neviere ľudí tej doby zomrel Ježiš na kríži, bez toho aby mohol učiť všetko, čo mal vo svojom srdci. Dokonca ani jeho najbližší učeníci neboli schopní prijať všetko, čo im ešte chcel povedal. Ako povedal:

Ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete.  - J 16:12

Ak neveríte, keď som vám o zemských veciach hovoril, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských?  - J 3:12

A predsa slová, ktoré Ježiš zanechal nevyrieknuté, neostanú tajomstvom naveky, ale jedného dňa budú zjavené Duchom Svätým ako nové vyjadrenie pravdy. Ako Ježiš povedal:

Keď však príde On, Duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje; a bude vám zvestovať aj budúce veci.  − J 16:13

Na pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zdnu i zvonku, zapečatenú siedmymi pečaťami.  − Zj 5:1

Pravda, ktoré nám chcel Ježiš odovzdať, je zapísané a zapečatené práve v tejto knihe. Z uvedeného vyplýva, že v Posledných dňoch môžeme očakávať zjavenie nového vyjadrenia pravdy.


5.2 NÁŠ POSTOJ V POSLEDNÝCH DŇOCH

Ak skúmame vývoj dejín, zisťujeme, že nová dispenzácia začína v dobe, keď stará končí. Začiatok novej dispenzácie teda prekrýva koniec starej - keď sa stmieva nad starými dejinami, nové sú už v rozpuku! V tejto dobe sa vláda dobra a vláda zla, ktoré síce začali v tom istom bode, ale sledovali protichodné ciele a priniesli svoje ovocie na svetovej úrovni, dostávajú do bodu stretu. Preto ľudia, ktorí žijú v tejto dobe, trpia vnútorne úzkosťou, strachom a zmätkom, lebo im chýba ideológia a filozofia, ktorá by ich viedla. Po vonkajšej stránke trpia kvôli sporom a vojnám vedeným hrozivými zbraňami, ako povedal Ježiš:

Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a miestami zemetrasenia.  - Mt 24:7

Uprostred tohto zúfalstva Boh iste zriadi centrum novej vznikajúcej dobrej vlády, aby ohlásil nový vek. Noe, Abrahám, Mojžiš a Ježiš patrili medzi tých, ktorých Boh v ich dobe vyzdvihol ako centrálne postavy. Dnes, v tomto prechodnom období dejín, musíme nájsť človeka, ktorého Boh posielal ako centrálnu postavu, aby sme sa mohli na tomto novom veku zúčastniť a vzdať hold Božím prianiam.
Prozreteľnosť nového veku nepovstane z trosiek veku starého. Naopak, nový vek raší a rastie uprostred záverečnej etapy starého veku a dostáva sa s ním do konfliktu. Preto pre človeka, ktorý žije v zajatí starých tradícií, je ťažké pochopiť alebo prijať novú prozreteľnosť. Z toho dôvodu boli svätci a filozofi, ktorí stáli v čele dispenzácie nového veku, často prenasledovaní a mučení ako obete starého veku. Napríklad Ježiš, ktorý započal vek Nového zákona, prišiel na konci obdobia Starého zákona. Židovský národ ho vylúčil zo svojho spoločenstva a nakoniec ukrižoval. Preto Ježiš povedal:

Ale nové víno treba vliať do nových nádob.  - L 5:38

Ježiš sa má vrátiť na konci veku Nového zákona. Dá nám novú pravdu ako základ pre nový vek, ktorý je podľa biblického zjavenia označovaný ako nové nebo a nová zem. Podobne ako sa Židia vysmievali Ježišovi a jeho Prvému príchodu, že je posadnutý Belzebubom, budú ho rovnakým spôsobom prenasledovať kresťania, keď sa znovu vráti. Ježiš preto prorokoval, že za svojho druhého príchodu prv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. V tomto prechodnom období dejín budú ľudia, ktorí pohodlne žijú vo svete starého veku, určite vystavení súdu spolu s týmto starým vekom. Duchovná vnímavosť padlých ľudí je úplne otupená a preto ľudia majú obecne tendenciu striktne sa pridŕžať litery zákona. Takí ľudia sa nedokážu pohotovo prispôsobiť dispenzácii nového veku, aj keď prozreteľnosť obnovenia postupuje týmto smerom. Väčšinou príliš lipnú na zastaralých názoroch, obsiahnutých v doktrínach starého veku. Dobre to ilustruje prípad židovského národa, ktorý bol v Ježišovej dobe taký zviazaný Starým zákonom, že nedokázal reagovať na Ježišovo volanie.
. Takí ľudia sa nedokážu pohotovo prispôsobiť dispenzácii nového veku, aj keď prozreteľnosť obnovenia postupuje týmto smerom. Väčšinou príliš lipnú na zastaralých názoroch, obsiahnutých v doktrínach starého veku. Dobre to ilustruje prípad židovského národa, ktorý bol v Ježišovej dobe taký zviazaný Starým zákonom, že nedokázal reagovať na Ježišovo volanie.
Na druhej strane tí veriaci, ktorým sa prostredníctvom modlitby dostane Božej inšpirácie, budú schopní duchovne porozumieť prozreteľnosti nového veku. Aj keď ich to môže priviesť do konfliktu s doktrínami starého veku, predsa zareagujú na vnuknutie ducha a budú nasledovať volanie novej prozreteľnosti. Medzi Ježišovými učeníkmi nebol žiadny, ktorý by príliš lipol na Písmach Starého zákona. Všetci zareagovali skôr na duchovné zážitky, ktoré pocítili vo svojej vnútornej mysli.  tomto prechodnom období dejín ľudia, ktorí vedú intenzívny duchovný život, alebo tí, ktorí žijú podľa svojho svedomia, pocítia vo svojich srdciach hlbokú úzkosť. Je to preto, že vo svojom srdci nejasne cítia duchovné volanie a chcú nasledovať prozreteľnosť nového veku, ale ešte sa nestretli s novou pravdou, ktorá by ich viedla v ich konaní. Títo ľudia sú vyvolení, ich duchovná vnímavosť a intelekt sa súčasne prebudia duchom a pravdou, keď raz túto novú pravdu začujú.
Nemali by sme príliš lipnúť na tradičnom poňatí, ale naopak, zamerať sa na vnímanie ducha, aby sme mohli nájsť novú pravdu, ktorá nás povedie prozreteľnosťou nového veku! Keď sa stretneme s touto pravdou, mali by sme zistiť, či nás vedie k tomu, aby sme sa zjednotili s vedením neba.


Otázky, komentár: info@boziprincip.sk