< Späť


Pád človeka

Všetci ľudia majú pôvodnú myseľ, ktorá ich núti odmietať zlo a snažiť sa o dobro. A predsa bez toho, aby sme si to uvedomovali, nás zlé sily ženú k tomu, aby sme sa zriekli dobra, po ktorom túži naša pôvodná myseľ, a konali zlé skutky, ktoré v hĺbke srdca konať nechceme. Kým na nás budú zlé sily útočiť, hriešne dejiny ľudstva sa nikdy nezmenia. V kresťanstve je pán zlých síl známy ako Satan. Jeho sily nedokážeme úplne zničiť, pretože nepoznáme Satanovu totožnosť ani počiatok jeho existencie. Aby sme mohli zničiť zlo v jeho samotných koreňoch, ukončiť hriešne dejiny a začať vek dobra, musíme najprv odhaliť motiváciu a pôvod Satana a uvedomiť si skazu, ktorú spôsobil v ľudskom živote. Nasledujúce vysvetlenie pádu človeka nám tieto otázky objasní.


1. časť

KOREŇ HRIECHU

Nikto nepozná koreň hriechu, ktorý leží hlboko v nás a neustále nás zvádza na cestu zla. Na základe Biblie kresťania všeobecne veria, že Adam a Eva jedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla a to sa stalo koreňom hriechu. Niektorí kresťania veria, že ovocie stromu poznania dobra a zla bolo ovocím skutočného stromu, kým iní veria, že ovocie je symbolom, pretože Biblia je väčšinou písaná symbolickým jazykom. Uvažujme teraz o biblickom zázname pádu človeka a jeho rôznych interpretáciách, aby sme dospeli k úplnému vysvetleniu.


1.1 STROM ŽIVOTA A STROM POZNANIA DOBRA A ZLA
Adam a Eva padli, keď jedli ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Mnohí kresťania si až do dnešného dňa myslia, že to bolo ovocie zo skutočného stromu. Stvoril by však Boh, milujúci Rodič ľudstva, ovocie na pohľad také lákavé, že by mohlo spôsobiť pád? Umiestnil by ho tam, kde by naň jeho deti mohli ľahko dosiahnuť? Okrem toho Ježiš povedal:

Nie čo vchádza do úst poškvrňuje človeka, ale čo z úst vychádza, to človeka poškvrňuje.  - Mt 15:11

Ako môže teda jedlo, ktoré človek je, spôsobiť jeho pád? Ľudstvo je prenasledované pôvodným hriechom, ktorý zdedilo od prvotných predkov. Ako by však mohlo niečo, čo človek zje, spôsobiť hriech, ktorý sa prenáša na jeho potomkov? Jediný spôsob, ako môžeme niečo zdediť, je odovzdávaním po pokrvnej línii. Prechodná nevoľnosť z jedla nemôže pretrvávať v rodovej línii naveky. Niektorí ľudia veria, že Boh stvoril ovocie stromu poznanie dobra a zla a prikázal Adamovi a Eve nejesť ho preto, aby vyskúšal ich poslušnosť. Môžeme sa opýtať: skúšal by milujúci Boh ľudí tak nemilosrdne, že by to mohlo spôsobiť ich smrť? Adam a Eva vedeli, že zomrú vo chvíli, keď zjedia ovocie, pretože Boh im to povedal. A predsa ho jedli. Adam a Eva nemali núdzu o jedlo. Neriskovali by svoj život a neprestali by poslúchať Boha kvôli tomu, aby získali len nejakú pochúťku. Preto sa môžeme domnievať, že ovocie stromu poznania dobra a zla nemohlo byť obyčajným ovocím. Muselo to byť naopak niečo výnimočne žiadúce, že ani strach zo smrti im nezabránil, aby po ňom dychtivo siahli! Ak ovocie zo stromu poznania dobra a zla nebolo skutočným ovocím, musí byť potom symbolom, ktorý predstavuje niečo iné. Prečo by sme mali tvrdošijne trvať na doslovnej interpretácii ovocia, keď sa v Biblii na mnohých miestach používajú symboly a metafory? Urobili by sme dobre, keby sme upustili od takého úzkoprsého a staromódneho postoja viery. Aby sme zistili, čo predstavuje ovocie stromu poznania dobra a zla, pozrime sa najprv na strom života, ktorý stál v záhrade Eden vedľa stromu poznania dobra a zla. Keď pochopíme význam stromu života, môžeme pochopiť aj význam stromu poznania dobra a zla.

1.1.1 STROM ŽIVOTA
Nádejou padlých ľudí je podľa Biblie priblížiť sa alebo dosiahnuť strom života:

Predlžované očakávanie spôsobuje v srdci bôľ, ale naplnená túžba je stromom života.  - Pr 13:12

A tak sa Izraeliti Starého zákona pozerali na strom života ako na svoju nádej. Podobne bolo nádejou všetkých kresťanov od doby Ježiša až dodnes pozerať sa na strom života a stať sa jeho súčasťou:

Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta.  - Zjav 22:14

Pretože najväčšou nádejou ľudstva je dosiahnuť strom života, môžeme usúdiť, že to bolo aj Adamovou nádejou. Čo bolo Adamovou nádejou v dobe, keď bol nezrelý? Určite sa chcel stať človekom, ktorý uskutoční Boží ideál stvorenia a dorastie k dokonalosti. Strom života v skutočnosti symbolizuje človeka, ktorý úplne naplnil ideál stvorenia! Dokonalý Adam mal byť týmto ideálnym človekom. Strom života teda symbolizuje dokonalého Adama. Je napísané, že keď Adam padol, Boh mu uzavrel cestu k stromu života a postavil cherubínov s plamenným mečom, aby strom života strážili. Z toho môžeme taktiež usúdiť, že Adam pred pádom túžil po strome života. Adam bol však vyhnaný zo záhrady Eden bez toho, aby sa naplnila jeho nádej. Dokonalosť od tej doby ostal pre ľudí nenaplnenou nádejou. Padlí ľudia, ktorí sú zaťažení pôvodným hriechom, nemôžu naplniť ideál stvorenia a stať sa stromom života len svojím vlastným úsilím. Aby mohol byť tento ideál naplnený, musí prísť na zem človek, ktorý naplnil ideál stvorenia. Celé ľudstvo sa naň musí naštepiť a zjednotiť sa s ním. Ježiš bol človekom, ktorý prišiel ako tento strom života, po ktorom túžili veriaci ľudia veku Starého zákona.

Na Letnice zostúpili na apoštolov ohnivé jazyky a boli naplnení Duchom Svätým. Tým bola otvorená cesta celému ľudstvu, aby sa mohlo priblížiť k Ježišovi, stromu života, a naštepiť sa naň. Kresťania však boli naštepení na Ježiša len duchovne. Preto aj deti kresťanských rodičov dedia stále hriech, ktorý musí byť vykúpený. Ani tí najvernejší svätí neboli zbavení pôvodného hriechu a nemôžu inak len prenášať tento hriech na svoje deti. Z tohto dôvodu Kristus musí znovu prísť na zem. Aby mohlo byť spasenie ľudstva zavŕšené, musí v posledných dňoch prísť Kristus ako strom života. Musí na seba znovu naštepiť celé ľudstvo a tak ho vykúpiť z pôvodného hriechu.


1.1.2 STROM POZNANIA DOBRA A ZLA
Boh nestvoril Adama aby ostal sám; stvoril aj Evu, aby bola Adamovou partnerkou. Podobne ako bol v rajskej záhrade strom symbolizujúci dokonalého muža, mal tam byť aj strom predstavujúci ženu, ktorá naplnila ideál stvorenia. V súvislosti s Ježišom Biblia používa metaforu viniča a ratolesti. Podobne Boh použil symboliku dvoch stromov predstavujúcich Adama a Evu, aby nám pomohol pochopiť tajomstvo pádu človeka.


1.2 TOTOŽNOSŤ HADA
V Biblii čítame, že had zvádzal Evu, aby zhrešila. Čo symbolizuje had? Preskúmajme pravú totožnosť hada na základe záznamu v knihe Genezis. Had opisovaný v Biblii mal schopnosť hovoriť s ľuďmi. Spôsobil pád ľudí, ktorí sú duchovnými bytosťami. Okrem toho poznal aj Božiu Vôľu, ktorá prísne zakazovala ľuďom jesť ovocie zo stromu poznania dobra a zla. Ktorá duchovná bytosť sa mohla rozprávať s ľuďmi, chápala Božiu Vôľu a žila v nebi? Ktorá bytosť môže dokonca aj po svojom páde a degradácii na zlú bytosť prekračovať čas a priestor a ovládať ľudskú dušu? Okrem anjelov žiadne iné bytosti uvedené vlastnosti nemajú. Tieto nitky biblického svedectva potvrdzujú, že had, ktorý zvádzal Evu, nebol zvieraťom, ale symbolom pre nejakú duchovnú bytosť. Je napísané:

A veľký drak, ten dávny had, zvaný diabol a Satan, ktorý zvádzal celý svet, bol zvrhnutý na zem a s ním aj jeho anjeli.  – Zjav 12:9

Satan v skutočnosti od pádu človeka neustále obracia srdcia ľudí ku zlu. Naskytuje sa otázka, či duchovná bytosť symbolizovaná hadom existovala pred stvorením vesmíru, alebo bola stvorená ako jeho súčasť? Keby táto bytosť existovala pred stvorením vesmíru a jej účel by bol v rozpore s Bohom, potom by bol konflikt medzi dobrom a zlom vo vesmíre nevyhnutný a večný. Božia prozreteľnosť obnovenia by tak bola zbytočná. Okrem toho by sa nerozvinul monoteizmus, ktorý verí, že všetko vo vesmíre stvoril jeden Boh. Neostáva nám teda iné, len konštatovať, že duchovná bytosť predstavovaná hadom bola pôvodne stvorená pre dobrý účel, ale neskôr padla a stala sa Satanom.

Had má rozdvojený jazyk. Zobrazuje tak niekoho, kto jedným jazykom hovorí veci navzájom nezlučiteľné a žije životom dvoch tvárí s jedným srdcom. Had obtáčajúci svoje telo okolo obete predtým ako ju zožerie, je obrazným vyjadrením niekoho, kto chytá do pasce iných pre svoj vlastný prospech. Preto Biblia prirovnáva anjela, ktorý pokúšal ľudí, k hadovi. Verš z Biblie podporuje záver, že je anjel, ktorý zvádzal ľudí a hrešil:

Veď Boh neušetril ani anjelov, ktorí zhrešili, ale zvrhol ich do temnej priepasti podsvetia.  - 2.P 2:4


1.3 PÁD ANJELA A PÁD ĽUDÍ
Je jasné, že had, ktorý zvádzal ľudí k pádu, bol anjel a tento anjel, keď zhrešil a padol, sa stal Satanom. Preštudujme teraz, aký hriech anjel a ľudia spáchali.


1.3.1 HRIECH ANJELA

Aj anjelov, ktorí si neuhájili svoje panstvo, ale opustili vlastný príbytok, v tme, vo večných putách na súd veľkého dňa drží; a že Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré práve tak smilnili ako tamtie a šli za iným telom, znášajú trest večného ohňa a sú nám výstrahou.  – Jud 6:7

Z tejto pasáže môžeme usúdiť, že anjel padol v dôsledku nedovoleného sexuálneho vzťahu. Smilstvo je hriechom, ktorého sa nikto nemôže dopustiť sám. S kým spáchal anjel nedovolený sexuálny vzťah? Aby sme odhalili toto tajomstvo, pozrime sa, aký hriech spáchali ľudia. Boh preklial padlého Satana slovami:

Na bruchu sa plaziť budeš a prach zeme hltať po celý svoj život.  - Gen 3:14

Na bruchu sa plaziť budeš znamená, že sa anjel stane zavrhnutia hodnou bytosťou neschopnou správne existovať, či vykonávať svoju pôvodnú službu. Hltať prach znamená, že od tej doby, čo bol anjel zvrhnutý z neba, bol pripravený o prvky života od Boha. Miesto toho musel žiť zo zlých prvkov získaných z hriešneho sveta.


1.3.2 HRIECH ĽUDÍ
Čítame, že Adam a Eva boli pred pádom nahí a nehanbili sa. Po páde sa však za svoju nahotu hanbili, splietli figové listy a zakryli si nimi spodnú časť tela. Keby boli spáchali hriech jedením nejakého skutočného ovocia zo stromu nazývaného strom poznania dobra a zla, určite by si zakryli ruky alebo ústa. Ľudia majú v povahe sklon zakrývať svoje priestupky! Skutočnosť, že si zakryli spodnú časť tela, teda ukazuje, že príčinou ich studu bola táto časť. V Jóbovi 31:33 je napísané:

Ak som zakrýval ako Adam svoje priestupky, aby som v hrudi tajil svoju vinu.

Aký skutok by bol človek ochotný v čase pred pádom urobiť aj za cenu toho, že by riskoval svoj vlastný život? Mohol to byť jedine akt lásky. Božieho účelu stvorenia, ktorý je opísaný v požehnaní ploďte a množte sa, je možné dosiahnuť len prostredníctvom sexuálnej lásky. Z pohľadu Božieho účelu stvorenia je teda láska tým najvzácnejším a posvätným aktom. Ale pretože sexuálny vzťah bol samotnou príčinou pádu, ľudia naň často hľadia so studom alebo dokonca s pohŕdaním. Môžeme teda uzavrieť, že ľudia padli kvôli nezákonnému pohlavnému styku! Adam si po páde zakryl spodnú časť tela; to naznačuje, že jeho poškvrna sa týkala tejto časti. Sexuálna časť tela Adama a Evy bola zdrojom ich studu, pretože sa stala nástrojom ich hriešneho skutku.


1.3.3 NEZÁKONNÝ SEXUÁLNY VZŤAH
Doteraz sme objasnili, že anjel zviedol ľudí k pádu a že anjel aj ľudia padli v dôsledku nepovolenej sexuálnej lásky. Ľudia a anjeli sú jedinými duchovnými bytosťami vo vesmíre, ktoré môžu mať vzťah lásky. Môžeme teda usúdiť, že nepovolený sexuálny vzťah sa musel týkať anjela a ľudí. Ježiš povedal:

Váš otec je diabol a vy chcete robiť, čo on žiada.  - J 8:44

Pretože diabol je identifikovaný ako Satan, môžeme prehlásiť, že ľudia sú potomkami Satana, ktorý pokúšal ľudí. Za akých okolností sa ľudstvo stalo potomkami padlého anjela? Medzi anjelom a prvými predkami došlo k nedovolenému sexuálnemu vzťahu. Výsledkom tohto vzťahu je skutočnosť, že celé ľudstvo pochádza zo Satanovej pokrvnej línie. Keď svätý Pavol napísal

...i my sami, ktorí už máme ducha ako prísľub darov Božích, i my vo svojom vnútri stenáme, očakávame prijatie za synov, totiž vykúpenie svojho tela.  - R 8:23

…potvrdil tým, že my, padlí ľudia, pochádzame z línie Satana a nie z Božej línie. Ján Krstiteľ káral ľudí a nazval ich plemenom zmijím. Ježiš povedal zákonníkom a farizejom:

Hadi, plemeno zmijí, ako uniknete pekelnému súdu?  - Mt 23:33

Tieto verše potvrdzujú, že sme potomkami nedovoleného sexuálneho vzťahu medzi anjelom a našimi prvými predkami. V tom spočíva podstata pádu človeka.


1.4 OVOCIE STROMU POZNANIA DOBRA A ZLA
Čo predstavuje ovocie? Podobne ako sa stromy rozmnožujú ovocím, mala Eva dať na základe Božej lásky život dobrým deťom. Miesto toho dala na základe svojej satanskej lásky život deťom zla. Eva bola stvorená ako nezrelá; plnú zrelosť by dosiahla až potom, čo by prešla obdobím rastu. Takto mohla priniesť na základe svojej lásky buď dobré alebo zlé ovocie. Preto je symbolom nezrelej lásky ovocie stromu poznania dobra a zla a Eva je symbolizovaná týmto stromom.
Čo znamenalo jedenie ovocia? Keď niečo zjeme, stane sa to našou súčasťou. Eva mala jesť ovocie dobra tým, že by milovala láskou sústredenou na Boha. Potom mala získať božskú povahu a rozmnožiť dobrú líniu. Eva však jedla ovocie zla, lebo rozvinula zlú lásku sústredenú na Satana. Preto získala jeho zlú povahu a rozmnožila líniu zla, z ktorej pochádza naša hriešna spoločnosť.


1.5 KOREŇ HRIECHU
Z predchádzajúceho vysvetlenia Biblie sme sa dozvedeli, že koreň hriechu nespočíva v jedení nejakého ovocia, ale v tom, že prví predkovia ľudstva mali nedovolený sexuálny vzťah s anjelom. Preto nemohli rozmnožiť dobrú Božiu líniu, ale miesto toho rozmnožili zlú líniu.
Existujú dostatočné dôkazy, ktoré nám pomôžu rozpoznať, že koreň ľudského hriechu má pôvod v sexuálnej nemorálnosti. Vieme, že pôvodný hriech sa neustále dedí priamou rodovou líniou z generácie na generáciu. Dôvodom je to, že koreň hriechu bol potvrdený sexuálnym vzťahom, ktorý človeka viaže do pokrvného zväzku. Naviac náboženstvá zdôrazňujúce potrebu očistenia sa od hriechu považujú smilstvo za najťažší hriech a učia čistote a zdržanlivosti, aby tento hriech potlačili. Z toho vyplýva, že koreň hriechu sa nachádza v zvrátených túžbach. Izraeliti vykonávali obrad obriezky ako podmienku posvätenia. Ako Boží vyvolený národ sa kvalifikovali tým, že nechali odtiecť krv; koreň hriechu totiž spočíva v tom, že sme nečistým aktom prijali zlú krv, ktorá koluje v našom tele.
Sexuálna promiskuita je príčinou pádu mnohých hrdinov, vlastencov a národov! Dokonca aj v duši tých najvýznamnejších ľudí neustále aktívne pôsobí koreň hriechu – nedovolená sexuálna túžba – aj keď si to niekedy ani neuvedomujú. Môže sa nám podariť odstrániť všetko ostatné zlo tým, že by sme stanovili morálne zákony prostredníctvom náboženstva, dôkladne uplatňovali rôzne vzdelávacie programy a zreformovali spoločensko-ekonomické systémy, ktoré venujú pozornosť potieraniu zločinnosti. Nikto však nedokáže zabrániť záplave sexuálnej promiskuity, ktorá sa stále viac rozširuje s rozvojom civilizácie, čo robí životný štýl pohodlnejším a ľahostajnejším. Preto nádej na ideálny svet ostane prázdnym snom, kým nebude koreň všetkého zla úplne odstránený!


Otázky, komentár: info@boziprincip.sk