< Späť


Kristológia

Otázky týkajúce sa kristológie patria snáď medzi najdôležitejšie otázky, ktoré musia ľudia, usilujúci sa dosiahnuť spasenie, vyriešiť. Sem patrí problematika Svätej Trojice, ktorá sa zaoberá vzťahom medzi Bohom, Ježišom a Duchom Svätým, ako aj problematika znovuzrodenia. Doteraz neboli sporné body okolo týchto otázok jasne vyriešené. Z tohto dôvodu stále ostáva veľký zmätok v kresťanskej náuke a viere. Kľúčom k vyriešeniu spomínaného problému je pochopenie pôvodnej hodnoty človeka. Preto sa najprv budeme zaoberať touto témou ako základom pre zodpovedanie ostatných otázok.


1. časť


HODNOTA ČLOVEKA, KTORÝ NAPLNIL ÚČEL STVORENIA

Pozrime sa na hodnotu človeka, ktorý naplnil účel stvorenia. Hodnotu takého človeka môžeme chápať z niekoľkých hľadísk.
Po prvé, ľudia boli stvorení s mysľou a telom podľa vzoru duálnych vlastností Boha. Podobne môžeme vzťah medzi Bohom a človekom, ktorý dosiahol dokonalosť, prirovnať ku vzťahu medzi mysľou a telom. Práve tak ako existuje neoddeliteľná jednota medzi mysľou a telom dokonalého človeka, existuje aj neoddeliteľná jednota medzi Bohom a dokonalým človekom. V tejto jednote človek zažíva Božie srdce ako svoje vlastné. Ak má tento človek úplne zrelý charakter, je Božím chrámom, v ktorom Boh môže neustále prebývať, a získava božskú povahu. Ježiš hovoril o tomto dokonalom vzťahu, keď povedal:

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.  - Mt 5:48

Po druhé, uvažujme nad hodnotou človeka z hľadiska účelu, pre ktorý bol stvorený. Boh stvoril ľudské bytosti preto, aby s nimi mohol zdieľať radosť. Každý človek má jedinečný individuálny charakter. Bez ohľadu na to, koľko miliárd ľudí sa na zemi narodilo, nenájdu sa dvaja ľudia s úplne rovnakým charakterom! Každý človek je Božím partnerom, ktorý vyjadruje určitý aspekt Božích vlastností. Preto je každý človek jediným v celom vesmíre, ktorý môže tento určitý aspekt Božieho charakteru stimulovať a priniesť tak Bohu radosť. Každý človek, ktorý naplnil účel stvorenia, je teda jedinečnou bytosťou vo vesmíre! Predpokladajme, že existuje dokonalý stroj, každá súčiastka ktorého je jediná svojho druhu na svete a nie je možné získať ju alebo nahradiť nejakým spôsobom. Potom hodnota každej, aj tej najnepatrnejšej súčiastky zodpovedá hodnote celého stroja! Podobne je aj človek jedinečný v celom vesmíre. Akokoľvek bezvýznamný sa môže zdať, jeho hodnota zodpovedá hodnote vesmíru.
Po tretie, uvažujme o hodnote človeka na základe jeho vzťahu k vesmíru tak, ako bol objasnený v Princípe stvorenia. Z Princípu stvorenia sme sa dozvedeli, že vesmír je rozvinutím duálnych vlastností človeka. Duchovné ja človeka v sebe zahrňuje všetky prvky duchovného sveta, kým jeho telo obsahuje všetky prvky fyzického sveta. Vďaka ľuďom, ktorí pôsobia ako prostredníci, vstupujú obidva svety do vzájomného vzťahu a vytvárajú zjednotený vesmír, ktorý je voči Bohu dokonalým partnerom. Človek, ktorý splnil účel stvorenia, tak obsahuje podstatu všetkých vecí kozmu. Preto sa nazýva mikrokozmom vesmíru. Človek, ktorý naplnil účel stvorenia, môže vládnuť celému vesmíru.


2. časť


JEŽIŠ A ČLOVEK, KTORÝ NAPLNIL ÚČEL STVORENIA


2.1 DOKONALÝ ADAM, JEŽIŠ A OBNOVENIE STROMU ŽIVOTA
Dejiny ľudstva sú dejinami prozreteľnosti obnovenia. Ich cieľom je vytvoriť Nebeské kráľovstvo na zemi, v ktorom ľudia na konci dejín znovu dosiahnu strom života stratený v záhrade Eden. Ako už bolo uvedené, keby bol Adam naplnil ideál stvorenia, bol by sa stal stromom života a všetci jeho potomkovia by sa tiež stali stromom života. Adamov pád však zmaril Božiu Vôľu a od tej doby padlé ľudstvo túži po svojom obnovení na strom životaPretože padlí ľudia sa nikdy nemôžu obnoviť na úroveň stromu života len svojím vlastným úsilím, musí prísť človek, ktorý naplnil ideál stvorenia, a všetkých ľudí musí na seba naštepiť. Keby bol Adam naplnil ideál dokonalosti symbolizovaný stromom života v záhrade Eden, bol by totožný s Ježišom symbolizovaným stromom života v knihe Zjavení.


2.2 JEŽIŠ, ĽUDIA A NAPLNENIE ÚČELU STVORENIA
Porovnajme hodnotu Ježiša s hodnotou človeka dokonalého charakteru. Z hľadiska účelu stvorenia je úplne zrelý človek dokonalý, ako je dokonalý Boh. Pretože má rovnako božskú povahu ako Boh, je nesmierne vzácny. Neexistuje väčšia hodnota ako hodnota človeka, ktorý naplnil ideál stvorenia! Taká je hodnota Ježiša, ktorý bezpochyby dosiahol najvyššiu možnú hodnotu. Tradičná kresťanská viera v Ježišovo božstvo je opodstatnená, pretože Ježiš ako dokonalý človek dosiahol úplnú jednotu s Bohom. Ak vyhlasujeme, že Ježiš je človek, ktorý naplnil účel stvorenia, tým vôbec neznižujeme jeho hodnotu! Preštudujme teraz niekoľko biblických dôkazov podporujúcich názor, že Ježiš je človek, ktorý naplnil účel stvorenia.


2.3 JE JEŽIŠ BOH?
Ježiša môžeme právom nazývať Bohom, pretože ako človek, ktorý naplnil účel stvorenia a ktorý žije v jednote s Bohom, má božskú povahu. Keď Filip požiadal Ježiša, aby mu ukázal Boha, Ježiš odpovedal:

Kto mňa videl, videl Otca. Ako teda môžeš hovoriť: Ukáž nám Otca? Či neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne?  - J 14:9-10

Nie je však Bohom samotným:

Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek, Kristus Ježiš.  - 1. Tim 2:5

Lebo ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.  - R 5:19

Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka zmŕtvychvstanie.  - 1.K 15:21

O vzťahu medzi Bohom a Ježišom môžeme uvažovať podobne ako o vzťahu medzi mysľou a telom. Pretože telo je substanciálnym partnerom voči mysli, podobá sa jej a koná v jednote s ňou, môžeme ho považovať za druhé ja mysle; nie je však mysľou samotnou. Pretože Ježiš je zjednotený s Bohom a je Jeho stelesnením, môžeme ho podobne považovať za druhé ja Boha. Bohom však nie je. Je pravda, že ten, kto videl Ježiša, mohol povedať, že videl Boha, ale Ježiš tým nechcel povedať, že on sám je Boh. Biblia hovorí, že Ježiš je stelesnením Slova. Čítame, že všetko povstalo cez Slovo a ďalej, že svet povstal cez Ježiša. Aby sme však pochopili, čo tieto verše znamenajú, musíme si uvedomiť, že vesmír je substanciálnym rozvinutím vnútorného charakteru a vonkajšej formy dokonalého človeka. V tomto zmysle môžeme povedať, že vesmír je stvorený podľa dokonalého človeka. Ježiš tiež povedal:

Prv ako bol Abrahám, ja som.  - J 8:58

Ježiš bol potomkom Abraháma. A napriek tomu z hľadiska prozreteľnosti obnovenia je Abrahámovým predkom, pretože prišiel dať ľuďom znovuzrodenie, je teda v pozícii ich prvého predka. Mali by sme pochopiť, že týmto výrokom Ježiš nechcel povedať, že on sám je Boh. Kým bol na zemi, nelíšil sa od nás iným ako tým, že nemal pôvodný hriech! Aj v duchovnom svete, kde od svojho vzkriesenia Ježiš prebýva, žije ako duchovná bytosť podobne ako jeho učeníci. Jediný rozdiel medzi nimi je v tom, že Ježiš tu prebýva ako božský duch, z ktorého vyžarujú lúče svetla, kým jeho učeníci toto svetlo odrážajú.
Je napísané, že od svojho vzkriesenia sa Ježiš za nás prihovára u Boha, ako to robil aj za svojho života na zemi. Keby bol Ježiš Bohom, ako by sa za nás mohol prihovárať sám u seba? Okrem toho nazval Boha otcom, čím potvrdil, že on sám nie je Boh. Keby bol Ježiš Bohom, ako by ho mohol Satan pokúšať tak, ako ho pokúšal? Aj zo slov, ktoré Ježiš vyslovil na kríži môžeme s istotou uzavrieť, že nebol Boh.

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?  - Mt 27:46


3. časť


JEŽIŠ A PADLÍ ĽUDIA

Padlý človek nemá nič z hodnoty človeka, ktorý naplnil účel stvorenia. Padlý človek naviac upadol do takého nízkeho stavu, že vzhliada k anjelom, ktorí boli stvorení ako jeho služobníci. Na druhej strane, pretože Ježiš prišiel ako človek, ktorý naplnil účel stvorenia, Boh všetko Jemu poddal pod nohy. Padlý človek je poškvrnený pôvodným hriechom, ktorý je podmienkou, cez ktorú môže na neho Satan zaútočiť. Na druhej strane Ježiš pôvodný hriech nemal, a tak neexistovala podmienka, aby na neho Satan zaútočil. Padlý človek nedokáže pochopiť Vôľu a Srdce Boha. V najlepšom prípade môže zachytiť len ich nejasný odraz. Naproti tomu Ježiš nielenže úplne chápal Božie Srdce a Vôľu, ale v svojom každodennom živote Božie Srdce aj zažíval.


4. čast


ZNOVUZRODENIE A TROJICA

Učenie o Svätej Trojici ostáva jednou z najzáhadnejších tém kresťanskej teológie. Učenie o znovuzrodení, ktoré s touto témou súvisí, napriek tomu, že sa zdá všetkým jasné, potrebuje hlbšie vysvetlenie. V tejto časti preštudujeme obidve tieto doktríny.


4.1 ZNOVUZRODENIE

4.1.1 JEŽIŠ, DUCH SVÄTÝ A ICH POSLANIE DAŤ ZNOVUZRODENIE
Znovuzrodenie znamená narodiť sa po druhý raz. Keby boli Adam s Evou uskutočnili ideál stvorenia a stali sa pravými rodičmi ľudstva, boli by dali život dobrým deťom bez pôvodného hriechu a boli by vytvorili nebo na zemi. Adam a Eva však padli, stali sa zlými rodičmi a dali život zlým deťom, ktoré potom vytvorili peklo na zemi. Preto, ako Ježiš povedal Nikodémovi, padlí ľudia nemôžu uvidieť Nebeské kráľovstvo, kým sa znovu nenarodia – ako deti bez pôvodného hriechu. Ježiš povedal Nikodémovi:

Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.  - 1. K 15:27

Nemôžeme sa narodiť bez rodičov. Kto sú potom tí dobrí rodičia, cez ktorých sa môžeme znovu narodiť, byť očistení od pôvodného hriechu a vstúpiť do Božieho kráľovstva? Rodičom s pôvodným hriechom sa nemôžu narodiť dobré deti bez pôvodného hriechu. Určite nie je možné nájsť bezhriešnych rodičov medzi padlými ľuďmi. Títo rodičia musia zostúpiť z neba. Ježiš bol rodičom, ktorý zostúpil z neba. Ježiš prišiel ako pravý otec, aby dal znovuzrodenie padlým ľuďom a zmenil ich na dobré deti, úplne očistené od pôvodného hriechu. Preto je v Biblii napísané:

….nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.  - 1. Pt 1:3

Ježiš prišiel ako pravý otec, ktorým sa Adam nestal. Z tohto dôvodu Biblia o Ježišovi hovorí ako o poslednom Adamovi a Otcovi večnosti. Otec sám však deti zrodiť nemôže. Ak sa majú padlé deti znova narodiť ako dobré deti, musí tu byť nielen pravý otec, ale aj pravá matka. Mnohí ľudia prijali zjavenie, že Duch Svätý má ženskú povahu. Dôvodom je to, že Duch Svätý prichádza ako pravá matka alebo druhá Eva. Pretože Duch Svätý je ženským aspektom božskosti, nemôžeme predstúpiť pred Ježiša ako jeho nevesty bez toho, aby sme predtým prijali Ducha Svätého. Duch Svätý, majúci ženskú povahu, utešuje ľudí a hýbe ich srdcami. Očisťuje ich hriechy a tým odčiňuje hriech spáchaný Evou. Ježiš, predstavujúci mužský aspekt, pôsobí v nebi, kým Duch Svätý, jeho ženský protiklad, pôsobí na zemi.


4.1.1 JEŽIŠ, DUCH SVÄTÝ A DVOJAKÉ VLASTNOSTI LOGA
Logos je grécke slovo a znamená racionálny princíp alebo Slovo. Biblia naznačuje, že Logos je partnerom v pozícii objektu voči Bohu, a je s ním spojené vzájomným vzťahom. Pretože Boh, partner v pozícii subjektu voči Logu, má duálne vlastnosti, Logos ako jeho partner v pozícii objektu by mal tiež mať duálne vlastnosti. Keby Logos nemal duálne vlastnosti, potom by nemali duálne vlastnosti ani všetky veci, ktoré z neho povstali. Adam a Eva, ako stelesnení partneri v pozícii objektu voči Bohu na úrovni obrazu, boli samostatne stvorení z duálnych vlastností Loga. Keby bol Adam ako muž uskutočnil ideál stvorenia a stal sa stromom života a keby aj Eva ako žena bola uskutočnila tento ideál a stala sa stromom poznania dobra, boli by sa spoločne stali pravými rodičmi ľudstva. Oni však padli a tento svet sa stal peklom na zemi. Aby teda Ježiš mohol dať padlým ľuďom znovuzrodenie, prišiel ako druhý Adam, pravý otec ľudstva s poslaním symbolizovaným stromom života. Nemala prísť v tomto prípade aj druhá Eva? Duch Svätý je ten, kto prišiel ako pravá matka, aby dal znovuzrodenie padlým ľuďom.


4.1.3 DUCHOVNÉ ZNOVUZRODENIE CEZ JEŽIŠA A DUCHA SVÄTÉHO
Nový život sa rodí z lásky rodičov. Keď na základe vnuknutia Ducha Svätého uveríme v Ježiša ako Spasiteľa, dostaneme lásku duchovných pravých rodičov, ktorá vzniká dávaním a prijímaním medzi Ježišom, duchovným pravým otcom, a Duchom Svätým, duchovnou pravou matkou. Táto láska nás napĺňa novým životom a náš duch je znovuzrodený ako nové ja. Je to duchovné znovuzrodenie! Pretože však ľudia padli duchovne aj fyzicky, musíme byť očistení od pôvodného hriechu tým, že sa znovu narodíme duchovne aj fyzicky. Kristus sa musí vrátiť na zem, aby poskytol ľudstvu fyzické spasenie, ktoré sa má uskutočniť naším fyzickým znovuzrodením.


4.2 SVÄTÁ TROJICA
Pôvodne Boh stvoril Adama a Evu preto, aby vytvorili s ním trojicu tak, že by ich pozdvihol na pravých rodičov ľudstva. Keby Adam a Eva neboli padli, ale vytvorili túto trojicu s Bohom, stali sa pravými rodičmi a dali život dobrým deťom, ich potomkovia by sa boli tiež stali dobrými manželmi a manželkami a Boh by bol centrom ich života. Každý pár by tak vytvoril trojicu s Bohom! Naplnením troch veľkých Božích požehnaní by sa bolo v tej dobe uskutočnilo Nebeské kráľovstvo na zemi. Ale keď Adam s Evou padli, vytvorili padlú trojicu so Satanom. Podobne aj ich potomkovia vytvárali trojice v centre so Satanom a tak vznikla skazená nemorálna spoločnosť.
Od pádu Boh pracoval na tom, aby jedného dňa mohol dať ľuďom vzkriesenie a vytvoriť s nimi trojice. Z tohto dôvodu chcel pozdvihnúť Ježiša a jeho nevestu ako druhého Adama a druhú Evu, aby sa stali pravými rodičmi ľudstva. Vzkriesený Ježiš a Duch Svätý však mohli v jednote s Bohom vytvoriť len duchovnú trojicu, mohli naplniť len poslanie duchovných rodičov. Ježiš a Duch Svätý teda dávajú duchovné znovuzrodenie veriacim ľuďom ako svojím duchovným deťom.
Kristus sa musí vrátiť v tele a nájsť si nevestu. Spolu s Bohom vytvoria na zemi dokonalú trojicu a stanú sa pravými rodičmi duchovne aj fyzicky. Padlým ľuďom dajú duchovné i fyzické znovuzrodenie, odstránia ich pôvodný hriech a umožnia im vytvoriť na zemi trojice v centre s Bohom.


Otázky, komentár: info@boziprincip.sk